Η πρόθεση -δια-... Διοικώ, Διευθύνω

    Η πρόθεση  Δια

Δια σημαίνει μεσολάβηση. Σημαίνει κάτι που λαμβάνει χώρα, γίνεται ανάμεσα σε δύο αντικείμενα της Φύσης, πρόσωπα, πράγματα.                                                                                                       

1.Διάλογος

Σύνθετη λέξη από την πρόθεση «δια» και το ουσιαστικό «λόγος».

Όταν  δύο πρόσωπα μιλάνε στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν, για να λύσουν ένα πιθανό πρόβλημα που προέκυψε στην ζωή 

τους, ανταλλάσσοντας σκέψεις ,συναισθήματα ,απόψεις, ιδέες κλπ τότε επειδή ανάμεσά τους μεσολαβούν τα λόγια ή μεσολαβεί (δια) 

ο λόγος, λέμε ότι βρίσκονται σε διάλογο.

 

2.Διάδρομος

Σύνθετη λέξη από την πρόθεση «δια» και το ουσιαστικό «δρόμος».

Σε κάθε σπίτι υπάρχουν διάδρομοι. Τι είναι ;

Ανάμεσα στους τοίχους που χωρίζουν  δύο διαφορετικούς χώρους σε κάθε σπίτι όπως ανάμεσα στους τοίχους που χωρίζουν τα  

υπνοδωμάτια από  το καθιστικό  μεσολαβούν (διά)  μικροί δρόμοι που λέγονται διάδρομοι.

 

3.Διαδίδω

Σύνθετη λέξη από την πρόθεση «δια» και το ρήμα «δίδω».

Όταν κάποιος δίδει μια πληροφορία για κάποιο γεγονός σ’ένα φίλο ή γνωστό και σύντομα από στόμα σε στόμα η πληροφορία δίδεται 

σε πολλούς, ή ότι ανάμεσα σε  ένα ανθρώπινο πληθυσμό λαμβάνει χώραμεσολαβεί (δια) η είδηση ή,η πλη-ροφορία  τότε λέμε ότι η 

είδηση ή η πληροφορία διαδίδεται.

 

4.Διαθήκη

Όταν ανάμεσα σ’ ένα σύνολο από κληρονόμους λαμβάνει χώρα ή μεσολαβεί (δια) ένα γραπτό κείμενο που έχει τεθεί (θήκη) ή εκφράζει 

ενυπόγραφα τη βούληση του εκλιπόντος σύμφωνα με την οποία ,θα μοιραστεί  η περιουσία του στους κληρο-νόμους, τότε  το κείμενο 

λέγεται διαθήκη.

 

5.Διάθεση

Σύνθετη λέξη από την πρόθεση «δια» και το ουσιαστικό «θέση».

Λέμε «ξύπνημα με διάθεση καλή, κακή, χαρούμενη, αισιόδοξη ..»

Όταν η θέση μέσα μου , όταν ο εσωτερικός μου κόσμος  , μεσολαβεί ανάμεσα σε μένα και στο  περιβάλλον (δια), αγκαλιάζοντάς το με 

χαρά,αισιοδοξία, λύπη, με θετικά καλά συναισθήματα ,ή τ’ αντίθετα τότε αυτή η θέση μέσα μου λέγεται διάθεση

 

6.Διάλυμα

Σύνθετη λέξη από την πρόθεση «δια» και το ρήμα «λύνω»,  που σημαίνει λευτερώνω, σπάω τα δεσμά που με φυλακίζουν σωματικά μα 

και πνευματικά. (Έλυσα την άσκηση στη Φυσική, έλυσε ο Αλέξανδρος τον Γόρδιο Δεσμό, απολύθηκε από το στρατό ,από τη φυλακή 

κλπ).

Όταν ανάμεσα στα έτερα υλικά που αποτελούν ένα ετερογενές μείγμα όπως σ’ ένα δοχείο που υπάρχουν σε μείγμα αλάτι και νερό, 

μεσολαβήσει ένα χέρι (δια) που κρατά μια κουτάλα κι αναδεύει το μείγμα ,τότε τα ηλεκτρόνια του αλατιού αρχίζουν να λύνονται από  

τα δεσμά που τα κρατούν στ’ άτομα του αλατιού και το ετερογενές μείγμα γίνεται διάλυμα.

Το φαινόμενο είναι μια από τις μορφές της ηλεκτρόλυσης.

 

7.Διάσημος

Σύνθετη λέξη από την πρόθεση «δια» και το ουσιαστικό «σήμα».

Σύμφωνα με το Λεξικό του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «το Σήμα είναι συμφωνημένη και 

κοινά αποδεκτή οπτική ή ακουστική ένδειξη ,η οποία με την πληροφορία που παρέχει αποβλέπει:

1.Στην αναγνώριση και διάκριση

2.Στην επικοινωνία με την εκπομπή ενός σύντομου και σαφούς μηνύματος.»

Από το σήμα  παράγονται   λέξεις όπως το σημείο, σημειώνω, σημάδι, σημαδούρα σημαίνω, σημαινόμενο, σημαία, σήμανση, 

σημαντικός κλπ.                                                             

Όταν ανάμεσα σε ένα σύνολο λαμβάνει χώρα ,μεσολαβεί (δια) ένα σήμα, ένα σημείο διάκρισης, αναγνώρισης για κάποιον ,τότε αυτός 

είναι διάσημος.

 

8. Διαφορά                                                                                                          

Σύνθετη λέξη από την πρόθεση «δια» και το ουσιαστικό «φορά» από το ρήμα «φέρω».             

Το Α  δεν είναι το ίδιον ή ταυτόν με το Β.                                                                                      

Αν Α=10 και Β=8 τότε για να γίνει το Α ίδιον ή ταυτόν ή να ταυτιστεί με το Β , πρέπει να αφαιρέσω από το Α ένα ποσόν  Α-Β=2.

Αυτό το ποσόν  λέγεται Δια- φορά.                    

Το 2 μεσολαβεί ανάμεσα στο Α και στο Β. Ή το Α δια- φέρει από το Β κατά 2.                    

Ή το 2 είναι η Διαφορά τους.

 

 

 

9.Διαπραγμάτευση

 Αν ο Α λαός και ο Β λαός έχουν διαφορές που μπορούν να προκαλέσουν πόλεμο, οφείλουν να ξεκινήσουν Δια-πραγματεύσεις. 

 Δηλαδή να μεσολαβήσουν συζητήσεις ( δια) , ώστε οι διαφορές να πραγματευτούν , να αντιμετωπιστούν  χωρίς βία.

 

10.Διαίρεση

Σύνθετη λέξη από την πρόθεση «δια» και το ρήμα «αιρέω-ώ».

Αιρέω-ώ ,σημαίνει παίρνω με τα χέρια μου, παίρνω για τον εαυτό μου, παίρνω από κάποιον κάτι, αφαιρώ.

Όταν ανάμεσα σε δύο αριθμούς Α,Β, μεσολαβεί (δια),ένας κανόνας για να μπορέσει με αυτόν ο Β να αποσπάσει από τον Α ένα μέρος 

(εδώ το ρήμα αιρώ),τότε ο Β διαιρεί τον Α.

11.Διαμπερής

Σύνθετη λέξη από την πρόθεση «δια» και το ρήμα «αμπείρω <αναπείρω< πέρω» που σημαίνει περνώ από την μια άκρη ως την άλλη.

«Το τραύμα του ήταν διαμπερές».. 

Όταν στη μάχη κτυπήθηκε κάποιος από σφαίρα μπροστά στη κοιλιά, που πέρασε και βγήκε  πίσω από την πλάτη, τότε λέμε ότι το 

τραύμα είναι διαμπερές γιατί μεσο-λάβησε η σφαίρα (δια) και πέρασε (πέρω) από τη μια άκρη ως την άλλη τ’ ανθρώπινο σώμα. 

 

12.Διευθύνω

Σύνθετη λέξη από την πρόθεση «δια»  και το ρήμα «ευθύνω».

Τι σημαίνει ευθύνω;

Είναι γνωστό από τη Γεωμετρία  ότι η ευθεία είναι συντομότερη από κάθε άλλη. 

Δηλαδή αν θέλω να μεταβώ από το σημείο Α στο σημείο Β και κινούμαι με σταθερή ταχύτητα, τότε  αν διανύσω το ευθύγραμμο τμήμα 

ΑΒ θα φτάσω στο Β στο συντομότερο χρονικό διάστημα, από οποιαδήποτε άλλη διαδρομή που δεν ταυτίζεται με την ΑΒ.

Από την ευθεία, παράγεται το ρήμα ευθύνω με την έννοια  ότι κινούμαι σε ευθεία γραμμή.Υπάρχει στην πραγματική ζωή κίνηση σε 

ευθεία γραμμή; 

Όταν βρίσκομαι στη θέση Α και δέχομαι την εντολή νε ενεργοποιηθώ για να πραγματοποιήσω ένα έργο, να φτάσω στο τέλος αυτού 

του έργου ή να κάνω πράξη το σκοπό,τότε μοιάζω να κινούμαι σε ευθεία γραμμή. Η σειρά των ενεργειών μου είναι προσομοίωση 

ευθείας γραμμής, με αρχή την θέση μου, την ώρα που δέχτηκα την εντολή και πέρας τη θέση μου, όταν ολοκλήρωσα το έργο σωστά 

και στο συντομότερο δυνατό χρόνο.    

Όταν ευθύνομαι για κάτι, ή έχω την ευθύνη για να πραγματωθεί κάτι, τότε πρέπει να κινηθώ για να το πραγματοποιήσω στο 

συντομότερο χρόνο . Να επιλέξω δηλαδή μια σειρά από ενέργειες με τις οποίες αυτό θα πραγματωθεί.Το σύνολο αυτών των ενεργειών 

να προσομοιάζει με ευθεία και να κινηθώ πάνω σ’ αυτήν την ευθεία με στόχο να φτάσω στην πραγμάτωση του έργου, στο 

συντομότερο χρόνο .

Εκείνος που μεσολαβεί (δια)για να πάρω την ευθύνη, την εντολή να κάνω πράξη ένα έργο  με διευθύνει.  

Αυτό συμβαίνει σε οποιαδήποτε διεύθυνση, από ένα στρατόπεδο , μέχρι ένα σχολείο. Από την αστυνομία, ένα δήμο, μια βιομηχανία 

μέχρι την διεύθυνση σε οποιοδήποτε υπουργείο.


Σκεφτείτε: «Έστω ένας  διευθυντής σε ένα τμήμα  βιομηχανίας παραγωγής γάλακτος,στο τμήμα των προμηθειών. 

Έστω ότι δίνει εντολή σε εργαζόμενο να συγκεντρώσει πληροφορίες για παραγωγούς ,και συγκεκριμένα για τις τιμές πώλησης της 

πρώτης ύλης του γάλακτος και για την ποιότητα διατροφής των ζώων. 

Είναι υποχρεωμένος  ο εργαζόμενος είναι  να πραγματοποιήσει την έρευνα στον χρόνο που θα ικανοποιεί τον  ίδιο, ή στον συντομότερο 

δυνατό χρόνο;…»

Σκεφτείτε: «Ο διευθυντής θα αξιολογήσει τον εργαζόμενο. Η αξιολόγηση θα περιέχει μόνο την επάρκεια της έρευνας όσον αφορά το 

πλήθος των παραγωγών γάλακτος και τις πληροφορίες για τις τιμές και την ποιότητα διατροφής των ζώων; Θα περιέχει η αξιολόγηση 

και τον χρόνο που χρειάστηκε ο εργαζόμενος για να  ολοκληρώσει το έργο της έρευνας που του ανατέθηκε;»

Φυσικά η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει και τα  δύο. Και την επάρκεια της έρευνας αλλά και τον χρόνο στον οποίο ο εργαζόμενος την 

ολοκλήρωσε.

 

13.Διοικώ

Σύνθετη λέξη από την πρόθεση «δια» και το ρήμα «οικέω-ώ».

Τι είναι ο οίκος;

Ο οίκος δεν είναι μόνο η κατοικία, το σπιτάκι, αλλά ο χώρος ζωής . 

Ο χώρος που θα επιτρέψει στον άνθρωπο να τραφεί, καλλιεργώντας τη γη , εκτρέφοντας ζώα ,ο χώρος που θα επιτρέψει στον 

άνθρωπο να επιβιώσει.

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κτήμα που ανήκει σ’ ένα κτηνοτρόφο. 

Εκεί ο ιδιοκτήτης έχει ένα σύνολο από εγκαταστάσεις στις οποίες εκτρέφει τα ζώα του… 

Το κτήμα είναι στο στόχαστρο ενός επιχειρηματία, που θέλει  να το αγοράσει και να κτίσει εκεί μια βιομηχανία.

Προσεγγίζει τον ιδιοκτήτη και του προσφέρει χρήματα για την αγορά. Ο κτηνοτρόφος δέχεται κι αγοραπωλησία γίνεται.

Μερικούς μήνες μετά,στη θέση των βοσκοτόπων έχει κτισθεί και λειτουργεί μια βιομηχανία. 

Εκατοντάδες οι εργαζόμενοι και 10 οι διευθυντές.

 Ποιος διοικεί; Τι σημαίνει Διοικώ; Διευθύνω ; Ή κάτι άλλο;

Εκείνος που μεσολαβεί (δια) ,προσφέροντας  τα χρήματα που χρειάζονται  για αποκτήσει ένας χώρος ζωής ,δηλαδή ένας οίκος μια 

ιδιότητα χρήσης και λειτουργίας αυτός λέγεται Διοικητής.

Δηλαδή; 

Αυτός που μεσολαβεί προσεγγίζοντας τον κτηνοτρόφο και δίνει χρήματα για να αγοράσει το κτήμα.

Αυτός που μεσολαβεί δίνοντας τα απαραίτητα χρήματα για να κτισθούν τα κτήρια για να αγορασθούν τα μηχανήματα και  τα 

μεταφορικά μέσα, οι πρώτες ύλες,αυτός που μεσολαβεί για  να προσληφθούν οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι, για να συνδεθεί η 

βιομηχανία με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρισμού, επικοινωνιών, αυτός  που μεσολαβεί (δια) ,για να αποκτήσει ο χώρος ζωής δηλαδή ο 

οίκος , την ιδιότητα της βιομηχανίας είναι ο  Διοικητής .

 

14.Η πρόθεση «ΔΙΑ» δηλώνει την ύπαρξη ζεύξης, γέφυρας ή αιτίας ανάμεσα σε δύο αντικείμενα στη Φύση, 

πρόσωπα ή πράγματα;

Στο Ομηρικόν Λεξικόν ο Ι.Πανταζίδης γράφει :

 « το ρήμα ζεύγνυμι, σημαίνει ζεύγω ενώνω,φιλιάζω όπως τις σανίδες που αν τις ζεύξω θα συγκροτήσουν  το φύλλο μιας θύρας 

φιλιασμένες ή αγαπημένες η μια  με το άλλη..΄Όπως ζεύγω ή ζευγνύω τ’ άλογα ή τα βόδια για να ενώσω τις δυνάμεις του και να 

κατορθώσω να οργώσω το χωράφι»..

Λίγο μετά ,στο ίδιο λεξικό παρουσιάζει «τον Πατέρα ανδρών και θεών , αυτόν που έχει την μεγαλύτερη δύναμη και αξίωμα από τους 

άλλους, να τους καλεί σε συνέλευση για να αποφασίσουν για όλα τα πράγματα της επικρατείας του, τον παρουσιάζει σαν Αιτία όλων 

των φαινομένων, τον παρουσιάζει να διέπει τις τύχες όλων των ανθρώπων ,αλλά κι αυτόν να υπόκειται στους νόμους της τύχης και 

της ανάγκης».

Το όνομά του;  Ζευς..

Συμβολίζει, δήλωνε και δηλώνει την ύπαρξη ζεύξης, ανάμεσα στα φαινόμενα ,ανάμεσα στ’ αντικείμενα, στα πρόσωπα και τα πράγματα 

της Φύσης.                                                

Το όνομά του στην πτώση που παρουσιάζει τις αιτίες ,στην αιτιατική κλίνεται «τον Δία».. 

Ήταν το μέσον που γεφύρωνε τα φαινόμενα ,τα πράγματα και τα αντικείμενα στη Φύση! Ήταν η γέφυρά τους, η ζεύξη 

τους!                                           

 Έμεινε άραγε, ο απόηχος από κείνη τη πίστη, στην πρόθεση που στην Γλώσσα μας δηλώνει αυτήν τη γέφυρα, αυτή τη ζεύξη, αυτό 

που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο φαινόμενα , αντικείμενα ,πράγματα ή πρόσωπα στη Φύση, στην πρόθεση που ‘χει σαν νόημα την 

μεσολάβηση, που εξηγεί που ερμηνεύει, που συγκροτεί την αιτία για ότι γίνεται , την πρόθεση «διά»;

 

Comments